Läs mer om Närmiljö, LGR11 och digitala läromedel

Om Uppdragsklubben

Uppdragsklubben och de läromedel som vi har utgår alltid ifrån närmiljön. Vårt mål är att genom barns medfödda nyfikenhet använda närmiljön som upptäcktsplats och genom det blir kunskapen till livskunskap vilket skapar en modig, klok, stolt, trygg och välmående generation.
Läs mer här»

Om våra läromedel:
När vi utvecklar våra läromedel utgår vi alltid från närmiljön. Våra läromedel är ämnesintegrerade och följer LGR11.

Uppdragsklubbens läromedel utgår från i utvecklandet av lokalkännedom, värnandet om miljön och medvetandet om det som skett förr i tiden, men också ett sätt att koppla ihop den med nutiden kopplat till våra skyldigheter och rättigheter, räddningstjänst, vattenförsörjning m.m. Det vi i Uppdragsklubben kallar inhämtande av livskunskap.

Elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem stimuleras. Eleverna får möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.

Om Närmiljön
Kännedom om den egna närmiljön är viktig för att kunna förstå omvärlden. Den gör att man kan jämföra och relatera med det okända. Dagens teknik gör att resten av världen aldrig är längre bort än ett sökord på internet. I och med det blir det allt viktigare att veta var man hör hemma och lära känna sin plats på jorden. För Uppdragsklubben är definitionen av närmiljön: det fysiska område som sträcker sig från vår egen brevlåda och ända ut till kommungränsen.

Forskning gjord av Aaron Antonovsky (1923-1994), professor i medicinsk sociologi, visar att vår hälsa påverkas av vår känsla av sammanhang (KASAM). Begreppet omfattar delkomponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Den som förstår sin omgivning, ser att den kan påverka sin tillvaro och känner tillhörighet upplever livet mer sammanhängande och mår bättre än om omvärlden upplevs bestå av olika delar. Att känna sig hemma skapar dessutom en känsla av trygghet och forskning visar att den som känner tillhörighet blir mer rädd om sin omgivning och miljö.

Att lära känna handlar om att ha kunskap, men också om att uppleva med alla sinnen. Minnesbilderna, dofterna, ljuden, smakerna och känslorna i vår närhet har betydelse för vem vi är och blir. När nyfikenheten får styra lär vi oss allra bäst.

Om LGR11
Uppdragsklubbens läromedel tar avstamp i Läroplanen för grundskolan (LGR11). Tankesättet är ämnesintegrerat och vägen till kunskap går via allt från böcker och kartor till intervjuer och internet.

I LGR11 uttrycks att skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Det betyder att arbetet måste ske i samarbete med hemmen. Uppdragsklubben erbjuder en möjlighet till ett naturligt samarbete mellan skola och hem. Uppdrag som görs i skolan kan med fördel följas upp i hemmen och vice versa. Kanske inspirerar uppdragen från klubben familjerna att söka kunskap även utanför läromedlet.

Om Uppdragspedagogik
I Uppdragspedagogiken utgår vi från Uppdraget. Med en tydlig början, metoder för genomförande och olika metoder för redovisning av resultatet. Man kan kalla det en skattjakt på kunskap där nyfikenheten är drivkraften och kunskapstörsten används som språngbräda. Uppdragspedagogik kan användas inte bara med Uppdragsklubbens läromedel utan också vid fördjupning av valda ämnen. Uppdragspedagogik utvecklar kreativitet, nyfikenhet, ansvarstagande, självständighet och problemlösningsförmåga. Samt skapar förutsättningar för ett livslångt lärande

Om att jobba digitalt i skolan
Uppdragsklubben och Uppdragsklubbens läromedel uppmuntrar eleverna att jobba digitalt i klassrummet och hemma.

Eleverna söker själva fakta, filmer och bilder på internet men lär sig också ifrågasätta källan och informationen man kan hitta. En lika viktig del i våra läromedel och en av hörnstenarna i Uppdragspedagogiken är delningen av den inlärda kunskapen. Genom tex bloggar och twitter.

”Uppdragsklubben ökar barnens nyfikenhet och upptäckarlust. Dom lär sig att ta reda på saker och hur man kan få fram information. När de genomfört ett uppdrag blir det också stärkande för deras självkänsla. I det stressade samhället vi lever i idag är det dessutom ett sätt för föräldrar och barn att få göra något tillsammans.”

— Veronica Alevad, förälder

”Det här är helt rätt. Det här vill jag att vi ska ha!”

— Anders Bjuhr, rektor på Sofielundsskolan

”Vi skriver hemliga meddelanden till varandra och vi har lärt oss massor med spännande saker om Sollentuna som vi inte visste förut.”

— Elev i åk 3 på Vibyskolan

”Uppdragsklubben ökar barnens nyfikenhet och upptäckarlust. Dom lär sig att ta reda på saker och hur man kan få fram information. När de genomfört ett uppdrag blir det också stärkande för deras självkänsla. I det stressade samhället vi lever i idag är det dessutom ett sätt för föräldrar och barn att få göra något tillsammans.”

— Veronica Alevad, förälder